Universele waarden – Principes van goed onderwijs

Busleyden Atheneum vertrekt vanuit de vier kernopdrachten van onderwijs om haar algemeen geldende principes en waarden, die elk van de campussen onderschrijft, voorop te stellen. Die vier kernopdrachten zijn:

 • Talentenportfolio

We ontwikkelen, passioneren en regisseren talenten en oriënteren vanuit die talenten de studie.

 • Leervermogen

We stimuleren het leervermogen door een begeleiding op maat van de individuele leerling.

 • Kwalificatie

We streven leerdoelen na die maatschappelijk relevant zijn in functie van de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

 • Betrokkenheid

We bevorderen de betrokkenheid van alle stakeholders in een goede leer- en leefgemeenschap.

 

vier

 

Talentenportfolio

Busleyden Atheneum streeft de totale ontplooiing van de leerling na. Dat houdt in dat wij door de structuur van onze school, met name vijf campussen, en via ons engagement geformuleerd onder  ‘kwalificatie’, de leerling tot een getuigschrift/diploma brengen dat bij hem/haar past. Daarnaast willen wij talenten die buiten dat schoolcurriculum dat tot een kwalificatie leidt vallen eveneens een plaats geven onder de noemer Talentenportfolio.

Busleyden Atheneum engageert zich om

 • de leerlingen de ruimte te bieden om hun talenten te ontdekken door open te staan voor initiatieven die zij zelf voorstellen en buiten het curriculum vallen, alsook de realisatie daarvan te faciliteren.
 • structuren aan te bieden die geen rem zetten op de regie van de talenten van leerlingen.
 • via de uren vrije ruimte, i.c. Les(s) is More, via klas- en campusgebonden, maar ook via campusoverstijgende en externe initiatieven talenten waarvan de leerlingen zich zelf niet bewust zijn te ontdekken en ontwikkelen.

Leervermogen

Busleyden Atheneum wil het leervermogen van alle leerlingen stimuleren door een krachtige leeromgeving te creëren. Onder krachtige leeromgeving verstaan wij een leeromgeving die

 • functioneel is.
 • levensecht en gevarieerd is.
 • uitnodigt tot activiteit en creativiteit.
 • coaching voorziet.
 • leerlingen stimuleert om zelf te leren.
 • het besef van eigen bekwaamheid ontwikkelt.
 • leerlingen aanzet tot zelfevaluatie.

Kwalificatie

Busleyden Atheneum engageert zich om

 • elke leerling optimaal te begeleiden. We stellen als doel dat elke leerling zo goed mogelijk en op maat van zijn/haar mogelijkheden zijn/haarschooltraject beëindigt met een diploma, een getuigschrift of een kwalificatie. Het uiteindelijke objectief is immers ervoor te zorgen dat hij/zij in staat is om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk gebeuren en met succes vervolgstudies te ondernemen of toe te treden tot de arbeidsmarkt.
 • hedendaags onderwijs in te richten met aandacht voor competentiegericht onderwijs, dus het bijbrengen van de kennis, vaardigheden en attitudes die enerzijds nodig zijn voor de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs, maar anderzijds eveneens onontbeerlijk zijn om hun rol in de samenleving op te nemen.
 • aandacht te blijven hebben voor een goede studiekeuzebegeleiding. Dat impliceert dat leerlingen naar het voor hen optimale studietraject – dat aansluit bij hun interesses, mogelijkheden en talenten – worden begeleid en dat zij maximaal worden ondersteund en begeleid om dat traject succesvol af te werken. Dit kan binnen elk van de vijf BA-campussen of daarbuiten. Elke campus concentreert zich rond een studiedomein, zodat de leerling georiënteerd kan worden naar de campus die het best is afgestemd op zijn/haar talenten.

Betrokkenheid

Algemeen geldende uitgangspunten voor betrokkenheid zijn: verbondenheid, openheid, aanspreekbaarheid, laagdrempeligheid en transparantie. Verder krijgt deze kernopdracht een invulling in functie van de stakeholder.

 • Invulling van het begrip op niveau van het personeel

Medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het brede schoolgebeuren. We gaan ervan uit dat de leerkracht rechten en plichten heeft in functie van de schoolorganisatie, de maximale leerwinst van zijn/haar leerlingen, maar tevens voor het welbevinden van alle leerlingen.

 • Invulling van het begrip op niveau van de leerling

De stem van de leerling telt. Leerlingen hebben inspraak en dat impliceert rechten en plichten. Meer bepaald het recht op kwalitatief onderwijs en de plicht zich te engageren ten opzichte van het eigen leerproces, de schoolorganisatie en het welbevinden van elk lid van de school.

 • Invulling van het begrip op niveau van de ouders

We vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren, motiveren en ondersteunen in het leerproces. We verwachten dat dit gebeurt in samenspraak met de school en met respect voor het Pedagogisch Project van het GO! De school stelt zich open voor ouders en moedigt de dialoog aan. Ouders  hebben recht op informatie over leerling- en schoolgebonden activiteiten en wij beschouwen hen als een klankbord  voor het schoolgebeuren.

 • Invulling van het begrip op niveau van externen

Busleyden Atheneum bouwt een zo ruim mogelijk maatschappelijk netwerk uit om haar onderwijs te optimaliseren en in functie van de totale persoonlijkheids- en talentontwikkeling van haar leerlingen expertise in de klas en in de school te brengen.

Kortom een omgeving die het leerrendement van elke leerling verhoogt. 

Busleyden Atheneum heeft een uniek concept: 'Les(s) is More'. We breiden het lesprogramma uit met leerrijke activiteiten en praktijkervaring. Bijvoorbeeld rond ICT & multimedia, mens & gezondheid, ondernemen, kunst, mens & welzijn. Op die manier bieden we de leerlingen extra leerkansen. En met leerinhoud die hen nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze hun competenties ontwikkelen.